การเรียนการสอน

การเรียนการสอนของโรงเรียนรังสิตวิทยา

ชั้นอนุบาล

เรียนรู้อย่างมีความสุข แนวการจัด ประสบการณ์ ชั้นอนุบาลของ โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนา ให้นักเรียน เตรียมความ พร้อมทั้งทางร่ายกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดย จัดสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริม พัฒนาการของนักเรียน

ชั้นประถม

โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้อง กับความเจริญก้าวหน้า และการปฏิรูปการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย พัฒนาผู้เรียน ทุกด้าน เต็มตามศักยภาพ เนื้อหาหลักสูตร ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นให้นักเรียน เป็นผู้ที่มีความสามารถ ทางด้านวิชาการ

ชั้นมัธยม

โรงเรียนรังสิตวิทยา ระดับมัธยม ศึกษา ปัจจุบัน เราเปิดช่วงชั้นที่ 1 คือ มัธยม 1-3 รับสมัครนักเรียน ทั้งชายหญิง เน้นให้เด็กเก่งคอม

เปรียบเทียบคะแนนโอเน็ต-2559

เปรียบเทียบคะแนนโอเน็ต-2559 โรงเรียนรังสิตวิทยา

โรงเรียนรังสิตวิทยากำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2563

โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้อง กับความเจริญก้าวหน้า และการปฏิรูปการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
รายละเอียด
สถานศึกษา วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
รายละเอียด
ตามมาตรฐานการศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน 2559
รายละเอียด
สถานศึกษา วันที่ 11 มิถุนายน 2559
รายละเอียด
ตามมาตรฐานการศึกษา วันที่ 30 สิงหาคม 2557
รายละเอียด
สถานศึกษา วันที่ 30 สิงหาคม 2557
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจากโรงเรียนรังสิตวิทยา

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 โรงเรียนรังสิตวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 โรงเรียนรังสิตวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561