ชื่อโรงเรียน: รังสิตวิทยา
ชื่อย่อ: รสว.
สังกัด: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
สัญลักษณ์

คำขวัญ: การเรียนเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม
ดอกไม้ประจำโรงเรียน: โรงเรียนรังสิตวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์หลักในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนรังสิตวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์หลักในการจัดการเรียนการสอน ไว้ดังนี้

การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนรังสิตวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์หลักในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนรังสิตวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์หลักในการจัดการเรียนการสอน ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์
1. มุ่งพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
2. ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาจีน และคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประ-เพณีที่ดีงาม

ภารกิจ
1.มุ่งพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2.มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้
3.ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาจีน
4.ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์
5.ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม
6.ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ปลูกฝังการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
เป้าหมาย 1.นักเรียนก่อนระดับประถมศึกษามีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านครบเหมาะสมตามวัย
2.นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่ม วิชา
3.นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถด้านภาษาจีนเหมาะสมกับ วัย
4.นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐานได้
5.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีได้
6.นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7.นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังในการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี
8.บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตามสภาพ
9.สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและเพียงพอ
10.สภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนรู้

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. รับผิดชอบ
– รู้จักหน้าที่และกระทำตนตามหน้าที่
– ใช้ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่
– เชื่อมันในตัวองและเป็นตัวของตัวเอง
– ตั้งใจศึกษาเรียน
– ไม่ปัดงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้อื่น
2. ตรงต่อเวลา
– มาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
– ส่งงานทันตามกำหนดเวลา
– ปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลา
– ส่งหนังสือห้องสมุดตรงตามเวลา
– เข้าเรียนตรงเวลา
3. ซื่อสัตย์
– พูดความจริง
– ไม่หยิบของโดยไม่ได้รับอนุญาต
– ทำผิดแล้วยอมรับผิด
– ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
– ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น
4. สามัคคี
– บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
– ร่วมกิจกรรมกลุ่มเต็มความสามารถ
– มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส
– รู้จักให้อภัยต่อผู้อื่น
– ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
5. มีสัมมาคารวะ
– ทำความเคารพถูกวิธีและสวยงาม
– มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
– ปฏิบัติตนต่อครูอย่างสม่ำเสมอ
– พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
– ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม