นายศิวะ มาลัยทอง

นายศิวะ มาลัยทอง

ครูพิเศษ
นางสาวรัตนาเพ็ญ มานพ

นางสาวรัตนาเพ็ญ มานพ

ชั้น อนุบาล1/2
นางสาววริทยา สง่างาม

นางสาววริทยา สง่างาม

ประถมศึกษาปีที่2/1
นางสาววิภาวดี กัญญาพันธ์

นางสาววิภาวดี กัญญาพันธ์

ประถมศึกษาปีที่4/2
นางจิราภรณ์ ด่านอุด

นางจิราภรณ์ ด่านอุด

ประถมศึกษาปีที่1/2
สุรีรัตน์ ทองนวล

สุรีรัตน์ ทองนวล

ชั้น อนุบาล2/2
นางผกาแก้ว แก้วใส

นางผกาแก้ว แก้วใส

ประถมศึกษาปีที่1/1
นางสาวณัฐกุล คุ้มสิน

นางสาวณัฐกุล คุ้มสิน

ประถมศึกษาปีที่4/1
นางสายใจ ผ่องอำไพ

นางสายใจ ผ่องอำไพ

ครูพิเศษ
นางสาววรรณี สำเภาทอง

นางสาววรรณี สำเภาทอง

ประถมศึกษาปีที่6/1
นางสาวณัฐกุล คุ้มสิน

นางสาวณัฐกุล คุ้มสิน

ประถมศึกษาปีที่4/1
นางสายใจ ผ่องอำไพ

นางสายใจ ผ่องอำไพ

ครูพิเศษ
นางสาววรรณี สำเภาทอง

นางสาววรรณี สำเภาทอง

ประถมศึกษาปีที่6/1
นางสายเรือง ผิวหอม

นางสายเรือง ผิวหอม

ประถมศึกษาปีที่5/2
นางสาวกิ๊ป ประดิษฐาน

นางสาวกิ๊ป ประดิษฐาน

ครูพิเศษ
นายศักสิทธิ์ แซ่จ่าว

นายศักสิทธิ์ แซ่จ่าว

ครูพิเศษ
นางสุจรรย์จิรา สุขุมกับภีรภาพ

นางสุจรรย์จิรา สุขุมกับภีรภาพ

ชั้น อนุบาล1/1
นางสาว พรทิพย์ แซ่อ้อ

นางสาว พรทิพย์ แซ่อ้อ

ครูพิเศษ
นางสาวนฤมล หล่อมา

นางสาวนฤมล หล่อมา

ครูพิเศษ
นายโรมรัน แซ่ซี

นายโรมรัน แซ่ซี

ครูพิเศษ
นายสรายุทธ ชัยประกายวรรณ์

นายสรายุทธ ชัยประกายวรรณ์

ประถมศึกษาปีที่3/1
นางสาวอาภาพร แซ่ไล่

นางสาวอาภาพร แซ่ไล่

ครูพิเศษ
นางจิราพร ทองมอญ

นางจิราพร ทองมอญ

ประถมศึกษาปีที่3/2
นางรุจรัตดา บุญเกิด

นางรุจรัตดา บุญเกิด

ชั้น อนุบาล2/1
นางสมปอง เทพคนดี

นางสมปอง เทพคนดี

ชั้น อนุบาล3/1
นางทองสุข ใยบัว

นางทองสุข ใยบัว

ครูพิเศษ
นางอัควิรา แป้นทอง

นางอัควิรา แป้นทอง

ประถมศึกษาปีที่5/1