แนวการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาลของโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนเตรียมความ พร้อมทั้งทางร่ายกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดยจัดสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริม พัฒนาการของนักเรียนให้มีความสัมพันธ์และเกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านเพราะโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของก้าวแรกทางการศึกษาซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นแห่ง การเรียนรู้ที่สำคัญ

สนุกสนาน…..กิจกรรมเรียนรู้หลากหลาย
หลักสูตรและกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงที่หลากหลายและเหมาะ สมกับวัย เพื่อให้นักเรียนได้เล่นและเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยมีคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเกิดการพัฒนาการควบคู่กันไปอย่าง เหมาะสมระหว่างกิจกรรม

นักเรียนมีระเบียบวินัย
โรงเรียนให้ความสำคัญต่อการสอนเรื่องระเบียบวินัย นักเรียนจะได้รับการถ่ายทอด ปลูกฝังให้เป็นคนที่มีวินัยทั้งในตนเองและต่อผู้อื่น รู้จักการเข้าแถว การต่อคิว การรอคอย ไม่เอาแต่ใจและไม่เอาเปรียบผู้อื่น

คุณครูของโรงเรียน
คุณครูโรงเรียนทุกคนยิ้มแย้ม แจ่มใส รักเด็ก มีความรักความอบอุ่นมอบให้แก่นักเรียน ทุกคน คุณครูทุกท่านได้ผ่านการคัดเลือก และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนเด็กเล็ก และเข้าใจถึงจิตวิทยาเด็กเป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ และอบรมสั่งสอนด้วยความรักความอบอุ่น

สะอาด ปลอดภัยดูแลทั่วถึง
โรงเรียนมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านความสะอาด ความปลอดภัยทั่วทั้งบริเวณอาคาร สถานที่ เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน