โรงเรียนรังสิตวิทยา มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อ เสริมสร้างพัฒนาการทุกด้านของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง หลากหลาย ให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกฝน และเรียนอย่างมีความสุข โดยเน้นระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และตรงตามเนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ของโรงเรียน

ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
1. การเปิดรับสมัคร
ภาคเรียนที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน-พฤษภาคม
ภาคเรียนที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน – พฤศจิกายน
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จะต้องทำการทดสอบความรู้เบื้องต้น และความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา

2. เอกสารในการรับสมัคร
สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง พร้อมฉบับจริง
สำเนาสูติบัตรนักเรียน พร้อมฉบับจริง
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
รูปถ่ายนักเรียนกับผู้ปกครองและครอบครัว ขนาด 3*5 นิ้ว 1 รูป

3. ระยะเวลาเรียน ปีการศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม-กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์