หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่วก 1166/2544 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 ให้เริ่มใช้หลักสูตรนี้สำหรับโรงเรียนทั่วไป ในปีการศึกษา 2546 ทุกโรงเรียนต้องจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นและโรงเรียน ต้องหาหลักสูตรไปใช้ในปี 2546 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนรังสิตวิทยาได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องเตรียมความพร้อมผู้บริหารครูและบุคลากร เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้พิจารณาเห็นควรจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ได้แก่สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระจำนวน8กลุ่มสาระโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรในโรงเรียน ได้นำหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการจัดทำหลักสูตรในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมวิชาการและวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสมาคมประกอบวิชาชีพผู้บริหารจังหวัดปทุมธานีที่จัด อบรมให้กับบุคลากรของโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรังสิตวิทยา