เมื่อไหร่หนูจะโตสักที
คำถามของเด็กๆ กลายมาเป็นหนังสือนิทานภาพ ที่สะท้อนให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้สึกของเด็กที่ต้องอยู่สถานสงเคราะห์
(27/04/2553)
 

ชั้นอนุบาล
เรียนรู้อย่างมีความสุข แนวการจัด ประสบการณ์ ชั้นอนุบาลของ โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนา ให้นักเรียน เตรียมความ พร้อมทั้งทางร่ายกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดย จัดสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริม พัฒนาการของนักเรียน

ชั้นประถม
โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้อง กับความเจริญก้าวหน้า และการปฏิรูปการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย พัฒนาผู้เรียน ทุกด้าน เต็มตามศักยภาพ เนื้อหาหลักสูตร ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นให้นักเรียน เป็นผู้ที่มีความสามารถ ทางด้านวิชาการ

ชั้นมัธยม
โรงเรียนรังสิตวิทยา ระดับมัธยม ศึกษา ปัจจุบัน เราเปิดช่วงชั้นที่ 1 คือ มัธยม 1-3 รับสมัครนักเรียน ทั้งชายหญิง เน้นให้เด็กเก่งคอม
 
ภาพกิจกรรมปี 2560
ภาพกิจกรรมปี 2558
ภาพกิจกรรมปี 2557
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
โรงเรียนรังสิตวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
(11/01/2562)
 
   
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
โรงเรียนรังสิตวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
(14/02/2561)
 
   
 
ประกาศค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษา
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ประกาศใช้มาตรฐาน
สถานศึกษา
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
ประกาศค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษา
วันที่ 11 มิถุนายน 2559
ประกาศใช้มาตรฐาน
สถานศึกษา
วันที่ 11 มิถุนายน 2559
ประกาศค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษา
วันที่ 30 สิงหาคม 2557
ประกาศใช้มาตรฐาน
สถานศึกษา
วันที่ 30 สิงหาคม 2557

 ลำดับ  เริ่มวันที่  สิ้นสุดวันที่  กิจกรรม
เปรียบเทียบคะแนนโอเน็ต-2559
โรงเรียนรังสิตวิทยา
20/8 หมู่5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 0-2958-8609
ใช้งานอีเมล์ || เจ้าหน้าที่เว็บไซต์