คณะผู้บริหาร
 
 
นายสงวนศักดิ์ ตั้งจิตเจริญ
ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต
 
นางศิโรรัตน์ ไกรสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการ
 
โรงเรียนรังสิตวิทยา
20/8 หมู่5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 0-2958-8609
ใช้งานอีเมล์ || เจ้าหน้าที่เว็บไซต์