หลักสูตรสถานศึกษา
 
 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่วก 1166/2544 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 ให้เริ่มใช้หลักสูตรนี้สำหรับโรงเรียนทั่วไป ในปีการศึกษา 2546 ทุกโรงเรียนต้องจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นและโรงเรียน ต้องหาหลักสูตรไปใช้ในปี 2546 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนรังสิตวิทยาได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่จะต้องเตรียมความพร้อมผู้บริหารครูและบุคลากร เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้พิจารณาเห็นควรจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ได้แก่สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระจำนวน8กลุ่มสาระโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรในโรงเรียน ได้นำหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการจัดทำหลักสูตรในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมวิชาการและวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสมาคมประกอบวิชาชีพผู้บริหารจังหวัดปทุมธานีที่จัด อบรมให้กับบุคลากรของโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรังสิตวิทยา


โครงสร้างหลักสูตร >>

การจัดหลักสูตรสถานศึกษา
การวัดผลและประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1-ป.3
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1- ม.3
สาระคณิตศาสตร์ ป.1- ป.3
สาระคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6
สาระภาษาไทย ป.1-ป.3
สาระภาษาไทย ป.4-ป.6
สาระภาษาไทย ม.1-ม.3
สาระวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.3
สาระวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
สาระวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
สาระศิลปะ
สาระสังคม : การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น ป.1ป.3
สาระสังคม : การวิเคราะห์มาตรฐานสังคม ป.4-ป.6
สาระสังคม : สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สาระสุขศึกษาและพละ
สาระภาษาจีน

 
โรงเรียนรังสิตวิทยา
20/8 หมู่5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 0-2958-8609
ใช้งานอีเมล์ || เจ้าหน้าที่เว็บไซต์