ประวัติโรงเรียน
  ความมุ่งหมายในการจัดตั้งโรงเรียนรังสิตวิทยาขึ้น  เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรดาบุตรหลานของพ่อค้าประชาชน ซึ่งมีอาชีพในบริเวณใกล้เคียงให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาจีน  เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำมาหากิน
       สถานที่ตั้งโรงเรียนตั้งอยู่ที่เรือนทรงปั้นหยาชั้นเดียวริมคลองรังสิต  ตำบลบางพูน  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  โดยมีนายชุนท้ง  แซ่ตั้ง  เป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียน
        เนื่องจากทางราชการประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาในท้องถิ่นที่ตำบลบางพูน  และตำบลหลักหก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  มาตั้งแต่พ.ศ.  ๒๔๖๘  และได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่วัดบางพูน  หมู่ที่ ๕ วัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน หมู่ที่ ๒  ตั้งที่วัดรังสิต  ตำบลหลักหก  หมู่ ๔ ตั้งที่วัดนาวง  ตำบลหลักหก  หมู่ที่ ๒  รวม ๔ โรงเรียน เพื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา  และเด็กในตำบลบางพูน  หมู่ที่ ๕ กับเด็กในตำบลหลักหก  หมู่ ๔ ตอนกลางและตอนใต้ที่ไม่ได้รับการศึกษาเป็นเวลาหลายปี เพราะระยะทางไกลเกินเขตจากโรงเรียนทั้ง ๔ แห่งนี้  ระยะทางเกินกว่า ๒,๐๐๐เมตร  ทางไปมาไม่สะดวกทั้งทางบกและทางน้ำ
        นายชุนท้ง  แซ่ตั้ง  กับราษฎร์ในตำบลบางพูน  หมู่ที่ ๕  และตำบลหลักหก  หมู่ที่ ๔  ได้ร่วมสละเงินสร้างโรงเรียนหลังนี้  เมื่อวันที่  ๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๑  ให้ชื่อว่า “โรงเรียนตี้มิน”  ต่อมาเมื่อ  พ.ศ.  ๑๔๙๗  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนตี้มิน  มาเป็นโรงเรียน “รังสิตวิทยา” ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์  และพระราชบัญญัติประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สัปดาห์ละ ๒๔ ชั่วโมง  ต่อมาเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ  ๓๐  ชั่วโมง  เด็กในตำบลบางพูนหมู่ที่ ๕ กับเด็กในตำบลหลักหก  หมู่ที่ ๔ จึงได้รับการศึกษาที่โรงเรียนนี้ทั่วถึงกันโรงเรียนนี้เจริญขึ้นตามลำดับ  ตลอดมาทุกๆ ปี ครั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖  กระทรวงศึกษาธิการ  อนุมัติเงินงบประมาณอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์ประจำเดือนตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
เหตุการ์เปลี่ยนแปลงในปีการศึกษา  ๒๕๒๓  ครูใหญ่ นางสาวฉลวย  เตชะพีพงษ์  ลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น  ผู้จัดการโรงเรียนได้แต่งตั้ง
นางสมจิตต์  คำรักษ์  วุฒิ พ.ม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  วันที่  ๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๒๓
       เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. ๒๕๔๑  ครูใหญ่ นางสาวอารียย์  บุญชั่ง ลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่  ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้จัดการโรงเรียนได้แต่งตั้ง  นางพนม   วรภัฏ   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑
       เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้สร้างอาคารถาวรแทนอาคารหลังชั่วคราว  เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา  ๒๕๔๑  มีครูลาออก ๖ คนเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น
       เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  มีนักเรียนเพิ่มขึ้น  ดังนั้นจึงต้องสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก ๑ หลัง  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  โรงเรียนได้เปิดอาคารเรียนหลังที่  ๓ เมื่อ วันที่  ๑๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  และได้เปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน  และค่าธรรมเนียมอื่นตามบทบัณณัติมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้ง “ครูใหญ่” เป็น “ผู้อำนวยการ”
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๒ โรงเรียนได้จัดทำตราสารจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติกิจกรรมของโรงเรียน และเพื่อความชัดเจนในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
 วรภัฎ ได้ลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ ทางผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียนจึงได้แต่งตั้ง นางศิโรรัตน์  ไกรสุริยวงศ์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓
       เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในปีการศึกษา ๒๕๒๓  ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับใบอนุญาต จากนายชุนท้ง  แซ่ตั้ง  มาเป็นนายสงวนศักดิ์  ตั้งจิตเจริญ เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการในปีการศึกษา ๒๕๒๓ได้มีการเปลี่ยนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ จากนายชุนท้ง แซ่ตั้ง มาเป็นนายสงวนศักดิ์ 
ตั้งจิตเจริญ  เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
       เหตุการ์เปลี่ยนแปลงในปีการศึกษา  ๒๕๒๔  ครูใหญ่ นางสมจิตต์  คำรักษ์  ลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น  ผู้จัดการโรงเรียนได้แต่งตั้ง
นางเสาวคนธ์  พูลมา  เป็นครูใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๔
       เหตุการ์เปลี่ยนแปลงในปีการศึกษา  ๒๕๓๒  ครูใหญ่ นางเสาวคนธ์  พูลมา ได้ลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่  ๖ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๓๒   ผู้จัดการโรงเรียนได้แต่งตั้ง นางสุมาลี  พรเพชรประชา  วุฒิ ครุศาสตร์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๓๒  
       เหตุการ์เปลี่ยนแปลงในปีการศึกษา  ๒๕๓๖  ครูใหญ่ นางสุมาลี  พรเพชรประชา  ลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่
๓๐มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ผู้จัดการโรงเรียนได้แต่งตั้ง  นางสาววลีย์  เกิดลาภดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖
       เหตุการ์เปลี่ยนแปลงในปีการศึกษา  ๒๕๓๗  ครูใหญ่ นางสาววลีย์  เกิดลาภ  ลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ตั้งแต่วันที่
๓๐ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ผู้จัดการโรงเรียนได้แต่งตั้ง  นางสาวอารียย์  บุญชั่ง วุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗
       เหตุการ์เปลี่ยนแปลงในปีการศึกษา  ๒๕๓๗  อาคารชั้นเดียวหลังเก่าเดิมชำรุดทรุดโทรม  ประกอบกับทางโรงเรียนรังสิตวิทยา มีนโยบายสนองรับ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้นทางสมาคมศิษย์เก่าและชาวรังสิต จึงเห็นสมควรให้ก่อสร้างอาคาร  ๔  ขั้น  ๒ หลัง แทนอาคารหลังเก่า  อาคารหลังใหม่นี้เปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 
๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
       เหตุการณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้ขออนุญาตขยายการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  ตามใบอนุญาตที่ ปท. ๐๑๓๒/๓๒๒๐
 
โรงเรียนรังสิตวิทยา
20/8 หมู่5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 0-2958-8609
ใช้งานอีเมล์ || เจ้าหน้าที่เว็บไซต์