ข้อมูลโรงเรียน
 
ชื่อโรงเรียน รังสิตวิทยา
ชื่อย่อ รสว.
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
สัญลักษณ์
คำขวัญ การเรียนเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม
ดอกไม้ประจำโรงเรียน โรงเรียนรังสิตวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์หลักในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนรังสิตวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์หลักในการจัดการเรียนการสอน ไว้ดังนี้
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  
การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนรังสิตวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์หลักในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนรังสิตวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์หลักในการจัดการเรียนการสอน ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ 1. มุ่งพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
2. ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาจีน และคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประ-เพณีที่ดีงาม
ภารกิจ 1.มุ่งพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
2.มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้
3.ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาจีน
4.ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์
5.ปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม
6.ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ปลูกฝังการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม
เป้าหมาย 1.นักเรียนก่อนระดับประถมศึกษามีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านครบเหมาะสมตามวัย
2.นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่ม วิชา
3.นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถด้านภาษาจีนเหมาะสมกับ วัย
4.นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐานได้
5.นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีได้
6.นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7.นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังในการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี
8.บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตามสภาพ
9.สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพและเพียงพอ
10.สภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1. รับผิดชอบ
- รู้จักหน้าที่และกระทำตนตามหน้าที่
- ใช้ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่
- เชื่อมันในตัวองและเป็นตัวของตัวเอง
- ตั้งใจศึกษาเรียน
- ไม่ปัดงานที่ได้รับมอบหมายให้ผู้อื่น
2. ตรงต่อเวลา
 - มาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
- ส่งงานทันตามกำหนดเวลา
- ปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลา
 - ส่งหนังสือห้องสมุดตรงตามเวลา
- เข้าเรียนตรงเวลา
3. ซื่อสัตย์
- พูดความจริง
- ไม่หยิบของโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ทำผิดแล้วยอมรับผิด
- ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
- ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น
4. สามัคคี
 - บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
 - ร่วมกิจกรรมกลุ่มเต็มความสามารถ
- มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส
- รู้จักให้อภัยต่อผู้อื่น
- ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
5. มีสัมมาคารวะ
- ทำความเคารพถูกวิธีและสวยงาม
- มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
- ปฏิบัติตนต่อครูอย่างสม่ำเสมอ
- พูดจาไพเราะอ่อนหวาน
- ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
 
โรงเรียนรังสิตวิทยา
20/8 หมู่5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 0-2958-8609
ใช้งานอีเมล์ || เจ้าหน้าที่เว็บไซต์