การเรียนการสอนระดับชั้นประถม
  สื่อเทคโนโลยี่ ทันสมัย... เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้า และการปฏิรูปการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนาผู้เรียนทุกด้านเต็มตามศักยภาพ เนื้อหาหลักสูตรทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ ทั้งรู้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างถูกต้อง แนวการสอนเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Centered) โดยให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการถ่ายทอดจากสื่ออุปกรณ์การเรียน ที่ทันสมัยและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

เตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกกว้าง
     การจัดการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพของนักเรียน แต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานความเชื่อมั่นของโรงเรียน ในการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเยาวชน โดยสอนและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคน เก่ง ดี มีสุข บนรากฐานของคุณธรรมและจริยธรรม


กิจกรรมเสริมสร้างทักษะมากมาย

โรงเรียนได้จัดประสบการณ์เสริมนอกเหนือจากการเรียนรู้ตามหลักสูตร ให้เหมาะสมกับวัยและให้ทันต่อการเรียนรู้ ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร เช่น คอมพิวเตอร์ นาฏศิลป ศิลปะ กิจกรรมเสริมสร้างพลานามัย เช่น ฟุตบอล รวมถึงการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้อย่างเต็มที่

ภาษาต่างประเทศฝึกฝนคล่องแคล่ว  
      กลุ่มประสบการณ์พิเศษ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) จัดการสอนหลักสูตร ด้วยความร่วมมือระหว่าง คณะครูชาวไทยและชาวต่างประเทศ (native speaker) เป็นการสอนเสริมเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติ เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานทางด้านภาษาอย่างถูกต้องและมั่นใจ
 
โรงเรียนรังสิตวิทยา
20/8 หมู่5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 0-2958-8609
ใช้งานอีเมล์ || เจ้าหน้าที่เว็บไซต์