คณะครูและบุคลากร
 
ชื่อ-นามสกุล
นายศิวะ มาลัยทอง
ครูประจำชั้น
ครูพิเศษ
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวรัตนาเพ็ญ มานพ
ครูประจำชั้น
ชั้น อนุบาล1/2
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาววริทยา สง่างาม
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่2/1
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาววิภาวดี กัญญาพันธ์
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่4/2
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางจิราภรณ์ ด่านอุด
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่1/2
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
สุรีรัตน์ ทองนวล
ครูประจำชั้น
ชั้น อนุบาล2/2
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางผกาแก้ว แก้วใส
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่1/1
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวณัฐกุล คุ้มสิน
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่4/1
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสายใจ ผ่องอำไพ
ครูประจำชั้น
ครูพิเศษ
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาววรรณี สำเภาทอง
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่6/1
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสายเรือง ผิวหอม
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่5/2
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกิ๊ป ประดิษฐาน
ครูประจำชั้น
ครูพิเศษ
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นายศักสิทธิ์ แซ่จ่าว
ครูประจำชั้น
ครูพิเศษ
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสุจรรย์จิรา สุขุมกับภีรภาพ
ครูประจำชั้น
ชั้น อนุบาล1/1
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นายวีนัส สุขนิล
ครูประจำชั้น
มัธยมศึกษาปีที่2/1
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวนฤมล หล่อมา
ครูประจำชั้น
ครูพิเศษ
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นายโรมรัน แซ่ซี
ครูประจำชั้น
ครูพิเศษ
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นายสรายุทธ ชัยประกายวรรณ์
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่3/1
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอาภาพร แซ่ไล่
ครูประจำชั้น
ครูพิเศษ
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางจิราพร ทองมอญ
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่3/2
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางรุจรัตดา บุญเกิด
ครูประจำชั้น
ชั้น อนุบาล2/1
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสมปอง เทพคนดี
ครูประจำชั้น
ชั้น อนุบาล3/1
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุนิสา มงคลศรีชัยชนะ
ครูประจำชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3/1
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางทองสุข ใยบัว
ครูประจำชั้น
ครูพิเศษ
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางอัควิรา แป้นทอง
ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่5/1
อีเมล์
 
ชื่อ-นามสกุล
นางสาว พรทิพย์ แซ่อ้อ
ครูประจำชั้น
ครูพิเศษ
อีเมล์
 

ทั้งหมด 1 หน้า 1
 
โรงเรียนรังสิตวิทยา
20/8 หมู่5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 0-2958-8609
ใช้งานอีเมล์ || เจ้าหน้าที่เว็บไซต์